Ajoneuvopaikan vuokrasopimuksen ehdot

1. AJONEUVOPAIKAN KÄYTTÖ

Paikka on henkilökohtainen eikä vuokralainen saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää tässä sopimuksessa tarkoitettuja oikeuksia toiselle. Ajoneuvopaikkaa ei saa käyttää muuhun kuin auton / moottoripyörän paikoittamiseen. Tyhjäkäynti tai öljyn tms. aineiden päästäminen paikoitusalueelle on kielletty. Autohallin käytössä on ehdottomasti noudatettava kulloinkin voimassa olevia palo- ja muiden viranomaisten määräyksiä.

2. VASTUUN RAJAUS

Vuokranantaja ei vastaa vuokranantajasta riippumattomasta syystä aiheutuvasta sähkön, veden ja lämmön jakelussa tai hissin, portin tms. laitteen toiminnassa ajoneuvopaikalla ilmenevistä puutteellisuuksista tai rajoituksista.

Vuokranantaja ei myöskään vastaa tulesta, vedestä, noesta, varkaudesta, vahingonteosta tms. syistä vuokralaisen ajoneuvopaikalla olevalle omaisuudelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

3. VUOKRALAISEN OIKEUS KORVAUKSEEN VUOKRAUSKOHTEEN VIAN JOHDOSTA

Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksusta tai vuokran kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jona vuokrauskohdetta ei ole voitu käyttää tai jona vuokrauskohde ei ole ollut sovitussa kunnossa, ainoastaan jos vuokrauskohteen vika johtuu vuokranantajan syyksi luettavasta laiminlyönnistä.

Paikoitusalueella suoritettavista puhdistus- yms. töistä ajoneuvopaikan käytölle aiheutuvat tilapäiset esteet eivät oikeuta vuokralaista vaatimaan tai saamaan korvausta tai vuokranalennusta.

4. JÄRJESTYSSÄÄNNÖN NOUDATTAMINEN

Vuokralainen on velvollinen pitämään ajoneuvopaikan siistinä ja noudattamaan taloyhtiön antamia järjestyssääntöjä ja ohjeita. Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman vuokranantajan lupaa laittaa kilpiä tms. vuokratulle paikalle.

5. VUOKRALAISEN HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI

Vuokralaisen henkilötiedot rekisteröidään vuokrauksenhallintajärjestelmään. Sopimuksen allekirjoittamisella vuokralainen myöntää vuokranantajalle oikeuden luottotietojen tarkastamiseen. Järjestelmän rekisteriseloste toimitetaan pyydettäessä.

6. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa vapaamuotoisella ilmoituksella molemmin puolin. Tällöin vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy ennalta sovittuna päivänä.

7. VUOKRAN ERÄÄNTYMINEN

Maksamattomien vuokrien perintä on ulkoistettu Visma Duetto Oy:lle (2162954-5). Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet, joita ei voida muuten sopia, ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

 


Rekisteri- ja tietosuojaseloste Conficap Oy (pdf, 66.9 KB)